Tidlig kjønnsmodning hos postsmolt laks; effekt av temperatur og fôrstyrke

20 oktober 2022
Sal 2

Tidlig kjønnsmodning hos postsmolt laks; effekt av temperatur og fôrstyrke

For å kartlegge sammenhengen mellom temperatur og fôrregime på tidlig modning hos postsmolt ble smolt av Atlantisk laks (N = 1800) oppdrettet ved tre ulike temperatur (8, 12 og 18°C) og to fôringsregimer (67 og 100 %) over en periode på 6 mnd. Gjennom førsøket ble fiskens modningsstatus undersøkt og følgende parameter kartlagt;  Størrelse, kondisjon, gonadevekst (GSI), testis utvikling, plasma 11-Ketotestosteron (11-KT) og genuttrykk av gonadotropin-reseptorene (fshr, lhr) og øvrig gonadotropin-respons (amh, igf3). Resultatene fra forsøket viste at høy temperatur (18°C) var styrende mhp modning hos hannfisk gjennom å kontrollere både hastighet og omfanget av gonade utvikling, uavhengig av fôrstyrke. All hannfisk modnet i høy temperatur gruppene. Ved middels temperatur (12 °C) var andel modning i større grad avhengig av fôrrasjon gjennom at 100% gruppen viste en prosentandel på 20%. Dette tyder på en kobling/interaksjon mellom fôrstyrke og modning hos hannfisk. Lav temperatur (8°C) virket imidlertid å stoppe modningsprosessen, uavhengig av fôrrasjon, og understøtter viktigheten av temperatur som en trigger for modning hos postsmolt. For laksenæringen viser resultatene at intensiv oppdrett med høye temperaturer vil bidra til økt tilvekst, men på bekostning av en økende andel modning hos hannfisk.

20 oktober 14:30-14:45