Seasonal variation of feeding behaviour, appetite, growth and feed utilization through a salmon production cycle

20 oktober 2022
Sal 2

Seasonal variation of feeding behaviour, appetite, growth and feed utilization through a salmon production cycle

Fiskefôr utgjør en av de største kostnadene i norsk fiskeoppdrett, og kan representere opptil 40-50 % av de totale utgiftene i intensiv lakseproduksjon. Å sikre god kontroll på fôrforbruk, ved å maksimere fiskens fôropptak og vekst samtidig som man minimerer fôrfaktor og -svinn, er avgjørende for å lykkes. Målet med denne studien var å øke vår forståelse for hvordan fiskens fôringsatferd, appetitt, vekst og fôrutnyttelse påvirkes av sesongmessige endringer ettersom fisken vokser. Et viktig element var også å undersøke om postsmolt oppdrettet i ulike system responderer ulikt på oppdrettsmiljø og fôringsstrategi i oppdrett frem til slakt. Fisk fra intensiv RAS produksjon (høy og konstant temperatur) ble sammenlignet med en tilsvarende gruppe produsert i gjennomstrømningsanlegg under ekstensive forhold (naturlig temperert vann), fra utsett i merder som postsmolt og frem til slakt. Fiskens appetitt og fôringsatferd ble registrert kontinuerlig ved bruk av hydroakustiske sensorer som registrerte fiskens vertikale og horisontale bevegelser i merden. Biometridata og biologiske prøver ble samlet inn månedlig. Resultatene viser at det er forskjeller i fôringsrespons og vekst mellom de to gruppene. Sesongvariasjoner i vanntemperatur, oksygen og lysforhold påvirket fiskens fôringsatferd og svømmemønster i merden. RAS-fisken viste lavere fôringsrespons, kondisjon og lever-indeks (indikator for energilagring), noe som gav en lavere vekstøkning gjennom høst og vinter sammenlignet med den ekstensivt oppdrettede fisken. Resultatene viser at betingelser i de tidlige livsstadier vil påvirke fiskenes vekst og ytelse helt frem til slakt.

20 oktober 14:15-14:30