Produksjon av SCP i et integrert bioraffineri prosess

20 oktober 2022
Sal 2

Produksjon av SCP i et integrert bioraffineri prosess

FôrNor prosjektet skal utvikle ny teknologi for produksjon av SCP fra norsk skogbasert biomasse til bruk i fiskefôr. For å utvikle en kostnadseffektiv prosess vil det først være nødvendig å etablere teknikk i labskala. Deretter skal SCP fremstilles slik at det får egenskaper i samsvar med tekniske krav. Det er viktig å kunne produsere en gjærsopp med over 60% proteininnhold. Produktet må deretter evalueres som proteinkilde i laksefôr.  I FôrNor prosjektet ble to forskjellige kvaliteter GROT (GROT bjørk og GROT gran) samlet inn, tørket, hammermølla og fraksjonert i forskjellige partikkelstørrelser. Videre ble de forskjellige sortene kjemisk karakterisert for karbohydrater, lignin, ekstraktiver og aske. Effekten av råstoff fleksibilitet, partikkelstørrelser og tørrstoff ble undersøkt i videre prosessering til produksjon av høstutbytte sukker løsning hos RISE PFI på laboratoriet skala.  Resultatene viser at partikkelstørrelse og tørrstoff er viktig parameter for videre prosessering, slik man oppnår høyt sukkerutbytte. Den ny utviklet teknologien er basert på en patentert teknologi hvor syregjennvining er kritisk for å oppnå lønnsomhet. Resultatene fra forsøket viser at syrekonsentrasjon, utfelling av sukker, separasjon og gjenvinning av syre er viktige parameter for å oppnå høyt sukkerutbytte. Prosjektet har gjort en forenklet tekno-økonomisk analyse basert på den patenterte teknologien som visser at de er mulig å oppnå lønnsomhet i produksjon av SCP som hovedprodukt i et integrert bioraffineri prosess, se figur 1.    Figur 1. Skjematisk flytskjema for produksjon av SCP i et integrert bioraffineri prosess RISE prosessum har jobbet med produksjon av SCP i demo skala, hvor 25kg tørket SCP ble produsert under prosjektperioden. Produktet er analysert hos Nofima for kjemiske sammensetning inkludert aminosyreprofil. Andel av råproteinet som er vannløselig er bestemt og størrelsesfordeling av proteinene i den vannløselige fasen er karakterisert. Totalt råprotein i prøven ble analysert til 52% DM. I alt 32% av råproteinet var vannløselig hvorpå 77% aminosyrer og små peptider (Molekylvekt 500 til < 200 Da). Dette er gunstig med hensyn på gjærekstraktes tekniske kvalitet. I inneværende år vil optimale fôrresepter med to nivåer av gjærekstrakt (10 og 20%) bli utviklet og ekstrudert til pellets.

20 oktober 13:15-13:30