Påvirkning og tiltak for å unngå påvirkning av pigghå i akvakulturanlegg

19 oktober 2022
Sal 1

Påvirkning og tiltak for å unngå påvirkning av pigghå i akvakulturanlegg

Oppdretterne melder om at det ved oppdrettsanlegg på Vestlandet er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. I utgangspunktet er det død fisk i bunnen av merden har interessert i, men i tillegg spiser og skader den levende laks. Det kan derfor bli en fiskevelferdsutfordring i tillegg. Oppdretterne har satt i gang tiltak for å hindre ham i å komme inn til nota, de tar opp død fisk nærmest kontinuerlig og må stadig inspisere ikke ved hjelp av dykker for å sjekke om det er hull. I dag er kunsten klassifisert på rødlisten til Artsdatabanken og er klassifisert som sterkt truet. Alt fiske etter den er derfor forbudt i norske farvann, også fritidsfiske. Planer og tiltak for å håndtere pigghå under rømmingshendelser og pigghå som kommer inn noten, må ta høyde for dette forbudet.  Hittil har det ikke lykkes å finne metoder, teknikker eller innretninger som holder vekke fra anleggene. Her, basert på litteraturstudier og intervjuer av oppdrettere og eksperter, presenterer vi tilgjengelig kunnskap og informasjon om oppførselen til pigghå og utbredelsen av problemet i akvakulturanlegg. Vi undersøkte om og hvordan noen spesifikke fysiske og/eller biologiske faktorer tiltrekker pigghå til en spesifikk fiskemerd og dokumenterte tiltak som næringen har prøvd ut for å unngå problem med pigghå. Vår studie har identifisert lovende haiavskrekkende midler og kunnskapsgap for videre bruk og utvikling av haiavskrekkende midler for akvakulturinstallasjoner.

19 oktober 15:45-16:00