Online overvåking av hydrogensulfid i norske RAS-anlegg

20 oktober 2022
Sal 3

Online overvåking av hydrogensulfid i norske RAS-anlegg

Produksjon av hydrogensulfid (H2S) er en stor bekymring og utfordring i landbaserte resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Siden 2017 har det vært flere tilfeller av massedødelighet knyttet til H2S i norske landbaserte lakseoppdrettsanlegg. Vi har observert en nedadgående trend i antall rapporterte tilfeller av H2S-relatert dødelighet siden den gang, noe som trolig har sammenheng med bedre drift og systemstyring og økt kunnskap. Imidlertid rapporterte fortsatt rundt 11 % av respondentene i Fiskehelserapporten 2021 om H2S-relaterte problemer på anleggene sine i 2021 (Sommerseth m. fl., 2022). Målet med dette arbeidet, som er en del av det NFR-finansierte prosjektet H2Salar,  var å kartlegge dynamikken i H2S-produksjon og -fjerning i hele systemet i ulike kommersielle RAS-anlegg i Norge.   Metoder:  Overvåkingsprogrammet ble gjennomført på tre ulike lokaliteter i Norge, med en varighet på ca. tre måneder på hvert anlegg. På hver av lokasjonene ble fire prøvetakingsenheter (AquaSenseTM, SeaRAS AS, Bergen, Norge – se Lien m fl., 2022) plassert på forskjellige steder i hvert av RAS-anleggene for å overvåke nivåene av O2, CO2 og H2S  i sanntid: 1) ved utløpet av fiskekar; 2) ved utløpet av biofilteret; 3) ved utløpet av CO2-lufter; og 4) inne i CO2-lufteren. Gasskonsentrasjonene ble korrigert med sanntids online overvåking av vannets pH, temperatur og saltholdighet. Målepunktene ble valgt for å skille ut de tre potensielt største bidragsyterne til H2S-dynamikken innenfor hvert anlegg: 1) fiskekarene; 2) biofilteret; og 3) CO2-lufteren. Fire vannprøver ble også samlet inn på hvert anlegg under hver overvåkingssyklus, og analysert for pH, ORP, alkalitet, turbiditet, salinitet, DOC, TOC, TAN, NO2, NO3, TN, PO4, TP, SO4 og H2S, for uavhengig å vurdere hvert systems driftsstatus gjennom hver syklus. Resultater:  Dataanalyse pågår, og vi forventer å presentere massebalanseresultater under konferansen, diskutere forskjeller mellom hvert anlegg, og spesifikke forskjeller mellom lokasjoner innenfor de overvåkede RAS-anlegggene, sammenligne systemene (f.eks. biofiltertype, totalt biofiltermedievolum, etc.) og driftsforskjeller (f.eks. fôrbelastning, fisketetthet osv.) mellom anleggene. Referanser: Lien, E., Valsvik, G., Nordstrand, J.V., Martinez, V., Rogne, V., Hafsås, O., Queralt, S., Fathi, B.S., Aga, M. 2022. The SeaRAS AquaSenseTM System: Real-Time Monitoring of H2S at Sub µg/L Levels in Recirculating Aquaculture Systems (RAS). Front. Mar. Sci. 9:894414. doi: 10.3389/fmars.2022.894414 Sommerset, I., Walde, C.S., Bang Jensen, B., Wiik-Nielsen, J., Bornø, G., Oliveira, V.H.S., Haukaas, A., Brun, E. Fiskehelserapporten 2021, Veterinærinstituttets rapportserie nr. 2a/2022, utgitt av Veterinærinstituttet 2022.

20 oktober 14:00-14:15