Nedsenkning av laks med luftkuppel - fra forsøk til kommersiell drift

19 oktober 2022
Sal 1

Nedsenkning av laks med luftkuppel - fra forsøk til kommersiell drift

Laks som svømmer dypere, får mindre lus. Nedsenkning av merden tvinger laksen dypt, men frarøver den mulighet til å etterfylle den åpne svømmeblæren. Prosjektet undersøkte om laksen kan tilbys luft i en nedsenket kuppel i stedet. Nedsenkning av replikate merder på to generasjoner ble gjennomført ved Havforskningsinstituttets sjøanlegg fra 2019-2022 og sammenlignet med kontrollfisk. Kamera, ekkolodd, miljømålere, uttak ble nyttet til å dokumentere atferd, svømmeblærefylling og velferd. Individuell mestring ble tidvis undersøkt med individmerker. Parallelt ble kommersielle design av kuppelmerder (Atlantis og Nautilus) utviklet sammen med nye produkter som ventilbøye, kontrollflaske på merd, strømbøye og flåte med vannbåren fôring. Resultatene fra småskala fjordmiljø viser at laksen håndterer å etterfylle svømmeblæren på 15 m dyp, opprettholder oppdriften og har normal svømmeatferd. Men tilveksten var redusert som følge av dypets kaldere temperaturer gjennom sommer og høst og dårlige oksygenforhold om vinteren. Både nedsenket og kontroll fisk fikk nedsatt velferdskår i perioder, men med dårligere skår på fisken i dypet og mindre rekonvalesens, inkludert økt dødelighet som en konsekvens av Tenacibaculum utbrudd med tilhørende bakterier. I småskala forsøk 2 ble laksen nedsenket like under overflaten og dermed gitt samme miljø som kontrollfisk, som da ga lik atferd og produksjonseffektivitet (data under opparbeiding). Ved et parallelt doktorgrads forsøk ble det observert at kondisjonering til luftkuppel på parrstadiet ga økt luftfyllingsfrekvens etter utsett til sjø. I tilknyttet masterarbeid ble det indikert at lufthøyder fra 2 cm til 95 cm ble nyttet like mye, og et annet masterarbeid indikerte at laksen hovedsakelig fyller luft på dagtid gjennom rulling i kuppelens overflate. Effekten av å senke et mindre antall fisk til ekstremt dyp (40 m) er utført (data opparbeides). Grunnleggende overflateaktivitet ble studert i detalj og viser høyere aktivitet hos liten fisk enn stor fisk og variasjoner i døgnmønstre gjennom året, med gjennomsnittlig 4× til 1,5× rull/ hopp per dag. Individuelle dataregistrerende merker for hjerteslagsfrekvens viser at det like etter innsetting av merker er mer utfordrende å være i en nedsenket merd. Hjerterate varierer med daglengde, natt og øker ved stressorer som trenging.  Hos kommersiell oppdretter er uttesting med mellomstor fisk foretatt i flere Atlantis merder til ulike tider av året og perioder, alle med gode resultat på lusereduksjon og opprettholdelse av normal produksjonseffektivitet. Hele anlegg med laks er senket ned i Nautilusmerder hvor lusepåslag har vært minimalt, ofte med totalt fravær av behov for andre typer avlusing (data under opparbeiding). Prosjektet har utviklet teknologi, grunnleggende kunnskap om og dokumenterer bruk av nedsenket kuppelmerd som metode for produksjon av laks. Teknologien har et stort potensial for bruk i den nasjonale og globale næringen for oppdrett av laks.

19 oktober 14:00-14:15