Ikke-inngripende metode for å vurdere velferd for rognkjeks i merd

19 oktober 2022
Sal 1

Ikke-inngripende metode for å vurdere velferd for rognkjeks i merd

Rognkjeks brukes i bekjempelse av lakselus, men det er store velferdsutfordringer knyttet til rensefisk i laksemerd. Merdene får skjul plassert slik at rognkjeks kan hvile og eget fôr. Overvåking av rognkjeks i merd kan bestå i å bedøve fisk for å vurdere å vurdere operative velferdsparametere før den tilbakeføres til merda. I enkelte tilfeller blir det avlivet fisk for prøvetaking, der en blant annet ser på mageinnhold og leverindeks for å vurdere ernæringsstatus.  Våren 2022 testet vi en enkel, anvendt metode for å følge et utsett av rognkjeks gjennom å studere nylig avdød fisk. Vi fulgte opp 6 merder i 14 uker etter utsett. Det foretas daglig røkting og registrering av dødfisk. Fra hver merd ble 5 nylig avdøde fisker vurdert en gang i uka. Undersøkelser av ytre velferdsindikatorer utviklet til bruk på bedøvet rognkjeks ble utført på til sammen 251 rognkjeks. De vanligste operative velferdsparametere som skinn, finner o l ble registrert, mens undersøkelse av katarakt og avmagring ikke var mulig å registrere på den døde fisken. Våre funn viste at de døde fiskene viste samme vektutvikling, økning i leverindeks som forventet for friske rognkjeks i merd. Rognkjeks viste også et variert fødeinntak, i tillegg til fôr. Et variert mageinnhold hos de avlivede individene bekreftet rognkjeksens opportunistiske spisemønster.    Nylig avdød fisk kan brukes til å vurdere velferd. Dette vil spare ytterligere avliving av friske fisker og gi nyttig informasjon om velferdsstatus, i tillegg til å spare en operasjon med uttak av levende fisk fra merda.

19 oktober 15:30-15:45