Fremtidens økte sjøvannstemperaturer kan påvirke barrierefunksjoner og sykdomsutvikling hos torsk

20 oktober 2022
Sal 1

Fremtidens økte sjøvannstemperaturer kan påvirke barrierefunksjoner og sykdomsutvikling hos torsk

Torsk er på vei tilbake i Norsk oppdrett, takket være selektiv avl, bedre produksjonsmetoder, forbedret fôr og nye satsninger.  Optimale temperaturer er viktig for alle marine arter i produksjon, og for torsk er dette mellom 6 og 12°C. Ved temperaturer over 15°C kan torsken få flere utfordringer, som lavere veksthastighet, forstyrret svømmeadferd, økt stress og redusert oksygenopptak.  Vi har brukt disse temperturbegrensningene for å se på hvordan klimaforandringer (scenarioene fra FNs klimapanel) på ulike lokaliteter kan få betydning for oppdrett av torsk. I tillegg har vi gjennomført et temperaturstudie med torsk på lav (12°C) og høy (17°C) temperatur og smittet den med franscicella (Francisella noatunensis).  Prøver av skinn og milt ble analysert vha histologi, immunohistokjemi og microarray for å se på effekten av temperaturene i seg selv og for å kartlegge sykdomsforløpet til franscicellose på ulike temperaturer. I tillegg brukte vi in vitro modeller for å se videre på den biologiske betydningen av økte temperaturer.  Resultatene viste at høy temperatur har en stor effekt på skinnkvaliteten til fisken, blant annet reduserte den pigmentering av skinnet, gjorde skinncellene mindre motstandsdyktige mot oksidativt stress og reduserte migrasjonskapasiteten deres. Temperatur ga en sterkere effekter på milt sammenlignet med fransicellainfeksjonen, men infeksjonen var mer utpreget ved høye temperaturer. Fisk på høy temperatur viste granulomdannelse på et tidligere tidspunkt enn i fisk fra lave temperaturer. Klimamodellene viser at temperaturene i nær fremtid kan komme over 17°C på anlegg der det drives torskeoppdrett i dag. Kombinert viser resultatene våre at klimaforandringer kan ha betydning for torskeoppdrett også, og at vi må ha et økt fokus på konsekvenser og tilpasningsstrategier i oppdrett fremover.

20 oktober 12:45-13:00