Faktorer som påvirker smoltutvikling - samspill mellom lys og gener

19 oktober 2022
Sal 3

Faktorer som påvirker smoltutvikling - samspill mellom lys og gener

Bakgrunn: Tap av fisk etter utsetting av smolt i sjøvann er et stort problem i norsk lakseoppdrett. En av årsakene til dette er at mange smolt ikke har gjennomgått en optimal utvikling, og er derfor ikke godt tilpasset et liv i sjøen med høyere saltkonsentrasjon og eksponering for nye patogener. I Synchrosmolt-prosjektet er hovedmålet å fremskaffe ny kunnskap om hvordan lys og gener - og samspillet mellom disse faktorene - bidrar til variasjon i smoltutvikling.  Metoder: Vi utførte et forsøk der 3000 laks ble behandlet med tre ulike protokoller for produksjon av smolt (1000 fisk pr gruppe); 24 timer lys i 14 uker, samt to protokoller med redusert daglengde i 6 uker (12:12 og 8:16) etterfulgt av 24 timer lys i 8 uker. Rett før utsetting i sjø, ble gjelle-biopsier tatt fra alle 3000 smolt, som så ble brukt til å lage individuelle genuttrykksprofiler. Genetisk variasjon ble også målt for 400,000 SNP-markører for estimering av arvbarhet og genetisk assosiasjonsanalyser. Overlevelse, helseparametere og tilvekst ble registrert gjennom ett år i en merd i sjøen.   Resultater: De tre lysbehandlingene gav ingen forskjeller i fiskens smoltstatus (visuell scoring), men smoltifisering under 24 timers lys gav 10% høyere smoltvekt og 10% lavere overlevelse i sjø (85%) de tre første månedene sammenlignet med de to andre smoltprotokollene. Det ble funnet betydelige arvbarheter for både smoltstatus (0.41±0.06) og overlevelse i sjø (0.22±0.06), og gunstige genetiske korrelasjoner mellom smoltvekt og smoltstatus (0.69±0.07) og smoltvekt og overlevelse i sjøen (0.54±0.15). Genetiske assosiasjonsanalyser fant flere genetiske varianter som påvirker genuttrykket til gener som er sentrale i utviklingen av en smolt-gjelle. I tillegg fant vi at en variant i promoteren til et gen som kontrollerer celledeling var assosiert med genuttrykket til >2250 gener. Blant disse genene var mitokondrie-relaterte funksjoner svært overrepresentert, som tyder på at denne genetiske varianten påvirker utviklingen av mitokondrie-rike celler, en av de mest sentrale prosessene som skjer i gjellene under smoltifisering.  Konklusjon: Våre resultater viser at smoltprotokoller med redusert daglengde gir høyere overlevelse de tre første månedene i sjø. I tillegg viser våre genetiske analyser at det finnes potensiale for å avle frem oppdrettslaks med mer synchron smoltutvikling - både når det gjelder morfologiske og molekylære smolt. Dermed kan vi få til en produksjon av fysiologisk mer uniform og sjøvannsklare populasjoner av smolt som vil øke dyrevelferd.

19 oktober 14:30-14:45