Effekter av bmp15-mutasjon på gonadeutvikling i laks

19 oktober 2022
Sal 3

Effekter av bmp15-mutasjon på gonadeutvikling i laks

Bruk av steril Atlantisk laks (Salmo salar) i oppdrett kan bidra til en mer bærekraftig produksjon siden man unngår genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks til ville bestander, og uønsket tidlig kjønnsmodning hos hanner. En strategi for å indusere sterilitet er å hindre funksjonen til proteiner som er viktige for kjønnscellenes utvikling eller overlevelse. Bone morphogenetic protein 15 (BMP15) er en viktig regulatorisk faktor i pattedyr for reproduksjon i hunner. BMP15 er involvert i utvikling av ovarier og oocyttmodning, og mutasjoner i BMP15 fører til sterilitet. Til tross for dens viktige rolle for fertilitet i hunner, vet vi lite om hvilke funksjoner BMP15/Bmp15 har i hanner. Vi har tidligere vist, som i andre studier med pattedyrmodeller, at bmp15 er uttrykt utelukkende i gonader og kjønnsceller i laks. For å undersøke videre hvilken rolle Bmp15 spiller i gonadeutvikling, har vi produsert en bmp15-redigert laks ved hjelp av CRISPR/Cas9. Vi observerte at fertiliserte egg fra bmp15-redigerte foreldre (F0-generasjonen) hadde lav eller ingen overlevelse, noe som tyder på at Bmp15 kan være viktig for produksjon av funksjonelle gameter og/eller embryoutvikling i laks. Overlevende larver ble beholdt for å etablere en F1-generasjon, og for å undersøke potensielle effekter på gonadeutvikling. F1 bmp15-mutanter og kontrollfisk ble satt sammen i et «common garden»-oppsett, gonadeprøver ble tatt, kroppsstørrelse ble målt og gonadosomatisk indeks (GSI) ble beregnet ved 3 forskjellige tidspunkt (18, 22 og 26 måneders alder). Ved 18 måneders alder hadde 21% av de samplede bmp15-muterte hunnene bare 1 (av 2) ovarier, og 83% av bmp15-muterte hanner hadde testis med redusert antall kjønnsceller, noe som ble bekreftet av lavere vasa-uttrykk (en kjønnscellemarkør) sammenliknet med kontrollene. I tillegg var det økt uttrykk av gener involvert i østrogensyntese og signalisering (cyp19a1a og esr1) i bmp15-muterte hunner. Ved 22 og 26 måneders alder var det ingen forskjeller mellom bmp15-muterte hunner og kontroller for parameterne som ble målt. Hos hannene observerte vi at spermatogenesen hadde kommet lenger hos bmp15-mutantene sammenliknet med kontrollene, ved at de hadde høyere GSI og kumulativ frekvens av spermierende testis (50% vs. 22%) men lavere uttrykk av gener involvert i steroidogenese (cyp17a1 og star). Det er fremdeles uvisst om tap av Bmp15 påvirker spermkvalitet. Oppsummert tyder våre resultater på at Bmp15 spiller en rolle i reguleringen av kjønnscelleutvikling i tidlige stadier av både oogenese og spermatogenese i laks, og at genetisk inaktivering av bmp15 i hanner fremskynder spermatogenesen. På grunn av den lange generasjonstiden til hunnlaks, har vi foreløpig ikke tilgjengelige resultater på seinere stadier av kjønnsmodning og ovulering. Det gjenstår å se om tap av Bmp15 i hunnlaks fører til de samme reproduktive effektene som er beskrevet hos pattedyr.

19 oktober 15:15-15:30