Beskrivelse av de viktigste årsakene til dødelighet i norsk akvakultur basert på data fra dødfiskkategorisering

20 oktober 2022
Sal 1

Beskrivelse av de viktigste årsakene til dødelighet i norsk akvakultur basert på data fra dødfiskkategorisering

Det har i de senere årene vært mye fokus på at dødeligheten i norske havbruk er for høy. Data innrapportert via Altinn viser at den årlige dødeligheten har ligget rundt 15% de siste fem årene. Median dødeligheten for avsluttede produksjoner av laks var 17,4% for produksjoner avsluttet i 2021. En forutsetning for å redusere dødeligheten i norsk oppdrettsnæring er å få mer kunnskap om de bakenforliggende årsaksforholdene. Prosjektet med å etablere en nasjonal fiskehelsedatabase er restartet i samarbeid mellom Sjømat Norge og AquaCloud. NMBU har på oppdrag fra AquaCloud  utarbeidet et forslag til kategorisering av dødelighetsårsak i seks kategorier: Infeksjonssykdommer, håndterings- og behandlingsskader, miljø-relaterte årsaker, smoltrelaterte årsaker, ikke-infeksiøse sykdommer, predatorer, annet kjent og ukjent. Data fordelt på disse kategoriene innrapporteres til AquaCloud, som jobber for rekruttering av selskaper til initiativet og for innsamling og lagring av data.  Veterinærinstituttet har jobbet med kvalitetssikring av disse dataene, for å identifisere styrker og svakheter med disse data, og finne ut hvordan de best kan brukes. I dette foredraget presenterer vi funnene av denne kvalitetssikringen, samt resultatene fra innledende analyser av årsaker til dødelighet fordelt på de ulike kategorier og over tid og geografisk spredning.

20 oktober 14:00-14:15