Acute dose-response exposure of a peracetic acid-based disinfectant to Atlantic salmon parr reared in recirculating aquaculture systems.

20 oktober 2022
Sal 3

Acute dose-response exposure of a peracetic acid-based disinfectant to Atlantic salmon parr reared in recirculating aquaculture systems.

Bruken av pereddiksyrebaserte (PAA-baserte) desinfeksjonsmidler i resirkuleringsanlegg (RAS) er anerkjent på grunn av den lave risikoen for bioakkumulering, rask nedbrytning med nøytrale reststoffer og minimal innvirkning på biofilteret. Imidlertid er konsentrasjonen for ikke-observert effekt i lakseparr ikke kjent. Denne studien evaluerte effekten av akutt PAA-eksponering på helsen og velferden for lakseparr, ved å observere overlevelsesrater, svømmeatferd, appetitt og histopatologiske endringer i gjellene og skinnet. Det ble brukt ni RAS-enheter i forsøket, som hver ble tildelt en bestemt PAA-konsentrasjon (0,0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2 og 6,4 mg/l). Fisken ble eksponert for mål-PAA-konsentrasjonen i et statisk system i 1 time, og eksponeringsprotokollen ble gjentatt etter en restitusjonsperiode på 52 timer. Overlevelsesraten for fisk var 100, 80 og 0 % for henholdsvis ≤ 1,6, 3,2 og 6,4 mg/l. Fisken utviste normal svømmeatferd ved PAA ≤ 1,6 mg/l, mens den ble uregelmessig med gisping etter luft ved PAA ≥ 3,2 mg/l. Fiskens appetitt endret seg ikke i noen av PAA-behandlingsgruppene. Histopatologiske endringer i skinn og gjeller ble fremtredende ved PAA ≥ 3,2 mg/l, kjennetegnet av nekrotiske gjellelameller og at tilstanden til skinnet ble svekket. Tettheten av acidiske mukusceller i skinnet var 55 % lavere i 6,4 mg/l-gruppen enn i 0 mg/l-gruppen. De ikke-dødelige vann-pH-verdiene observert i 6,4 mg/l-gruppen etter administrasjon av PAA kan ha vært en konfunderende faktor bak responsen på PAA-toksisitet i denne gruppen. For å oppsummere avdekket studien at konsentrasjonen for ikke-observert effekt for PAA ligger på under 1,6 mg/l for lakseparr. Studien har også gitt videre kunnskap om profylaktisk bruk av PAA på vannet i resirkuleringssystemer. Toksisiteten fra PAA-baserte desinfeksjonsmidler påvirkes av deres forsurende egenskaper, som kan forstyrre pH-en i vannet i oppdrettssystemer med lav alkalitet. Videre studier bør undersøke konsekvensene på helse og velferd hos lakseparr ved langsiktig eksponering for PAA.

20 oktober 13:00-13:15